ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

Позив за подношење понуде

 
   
 
 
 

 ОСНОВНА ШКОЛА

„ВУК КАРАЏИЋ“

7. октобра 219

11564 Степојевац

Број: 01-529/18

Датум: 06.11.2018. године

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Основна школа Вук Карџић“ из Степојевца, објављује

 

П О З И В

за подношење понуда за јавну набавку мале вредости услуга

- извођење екскурзије и наставе у природи

 

ЈН бр. 1.2.1/18

 

 

 

1.    Назив наручиоца: Основна школа „Вук Карџић“.

 

2.    Адреса: 7. октобра 219, 11564 Степојевац.

 

3.    Интернет страница наручиоца: osvukkaradzicstepojevac.edu.rs  .

 

4.    Врста наручиоца: Просвета.

 

5.    Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

6.    Опис предмета јавне набавке: Набавка услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, обликована у 8 (осам) партија:

 

v  Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa;

v  Партија број 2: Једнодевна екскурзија за ученике I разредa;

v  Партија број 3: Једнодевна екскурзија за ученике II разредa;

v  Партија број 4: Једнодевна екскурзија за ученике III разредa;  

v  Партија број 5: Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa;

v  Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике V и  VI разредa;

v  Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa;

v  Партија број 8: Тродневна екскурзија за ученике VIII разредa.

 

7.    Ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања.

 

8.    Критеријум за доделу уговора: „Најнижа понуђена цена“:

 

 

9.    Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца.

 

10.  Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац – комисији за јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку услуга извођење екскурзије и наставе у природи, ЈН бр. 1.2.1/18 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, мејл и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда до 14.11.2018. године до 14.00 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

11.  Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 14.11.2018. године у 14.30 часова, у просторијама школе, на адреси: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења комисији за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

12.  Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

13.  Контакт лице:

 

Ø  Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке

·         факс: 011/3470-519

·         мејл: office@kgbnabavke.rs

 

 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare