ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

 
   
 
 
 

ОСНОВНА ШКОЛА

„ВУК КАРАЏИЋ“

7. октобра 219

11564 Степојевац

Број: 01-70/18

Датум: 12.02.2018. године

 

На основу одредбе члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

 

о б ј а в љ у ј е

П  О  З  И  В

за подношење понуда за набавку добара – електрична енергија

у поступку јавне набавке мале вредности

ЈН бр. 1.1.1/18

 

 

1.    Назив наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“.

 

2.    Адреса: 7. октобра 219, 11564 Степојевац.

 

3.    Интернет страна наручиоца: osvukkaradzicstepojevac.edu.rs

 

4.    Врста наручиоца: Просвета.

 

5.    Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

 

6.    Опис предмета јавне набавке: Набавка добара - електрична енергија.

 

7.    Ознака и назив из општег речника набавки: 0931000 - електрична енергија.

 

8.    Критеријум за доделу уговора:  Најнижа понуђена цена.

 

9.    Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и интернет стране наручиоца.

 

10.  Начин подношења понуде и рок за подношење понуда: Понуде се достављају у запечаћеној коверти, на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац лицу за спровођење јавне набавке, или лично предајом у секретаријату Установе, са назнаком на лицу коверте: »Понуда за јавну набавку добара - електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/18 НЕ ОТВАРАТИ«. На полеђини коверте написати адресу, контакт телефон, е-mail и ознаку предмета јавне набавке.

 

Рок за подношење понуда је до 21.02.2018. године до 12:30 часова. Благовременим ће се сматрати понуде које пристигну код наручиоца најкасније до наведеног датума и часа. Понуде које пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити разматране.

 

11.  Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда биће извршено дана 21.02.2018. године у 13:00 часова, у просторијама школе на адреси: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

12.  Рок за доношење одлуке: 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

 

13.  Контакт лице:

 

Драгомир Крстовић, службеник за јавне набавке.

 

v  Факс: 011/3470-519

v  Е-mail: office@kgbnabavke.rs

 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare