ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

 
   
 
 
 

ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО ОБРАЗОВНОГ РАДА

Oсновна школа „Вук Караџић” организује план и програм кроз следеће облике наставе:

  • разредно часовна настава у матичној школи одвија се у млађим разредима за све предмете осим за енглески језик, где је настава кабинетског типа.
  • kабинетска настава одвија се у старијим разредима за све предмете
  • kомбинована настава одбија се у подручним школама у Лесковцу и у Врбовну по разредима у комбинацији 1и 3 а 2и 4.

Ритам радног дана школе и динамика током школске године

Радни-наставни дан у матичној школи почиње у 8.00 часова, а завршава се у 13.20 часова и изводи се само у првој смени.

У  Лесковцу настава почиње у 7.30 часова и изводи се, такође , само у првој смени.

Организација радног дана у матичној школи

7.15-8.00

Предчас

8.00-8.05

Мали одмор

8.05-8.50

Први час

8.50-9.00

Први велики одмор

9.00-9.45

Други час

9.45-10.00

Други велики одмор

10.00-10.05

Мали одмор

10.05-10.50

Трећи час

10.50-10.55

Мали одмор

10.55-11.40

Четврти час

11.40-11.45

Мали одмор

11.45-12.30

Пети час

12.30-12.35

Мали одмор

12.35-13.20

Шести час

Класификациони периоди

Годишњим програмом рада школа планира да у следећим периодима организује класификационе периоде:

 

периоди

време одржавања

КЛАСИФИКАЦИОНИ ПЕРИОДИ

ПРВИ

Новембар 2018.

ДРУГИ

Јануар 2018.

ТРЕЋИ

Април 2019.

ЧЕТВРТИ

За осмаке-мај 2019. , за остале-јуни 2019.године


КАДРОВСКИ УСЛОВИ

У школској 2018/2019. години школа располаже са доста добром кадровском структуром.

По препоруци Министарства просвете у току августа није расписан конкурс ни за једно радно место за школску 2012/2013. годину. Настава математике и техничког образовања je стручно заступљена у  свим  одељењима, што је случај и са осталим предметима у школској 2013/14.godini. У школи ради укупно 49 запослених, секретар школе, рачунополагач, 11 помоћно-техничких радника, 10 учитеља, 21 наставник, библиотекар, 2 вероучитеља, психолог и директор школе. Неколико наставника ради у две школе, али њихов распоред радног времена је усклађен са распоредом часова који имају у другим школама.

У првом, другом , трећем и четвртом разреду реализоваће се настава Грађанског васпитања и Верске наставе, као први изборни премет и Од играчке до рачунара и Народна традиција као други изборни предмет. У старијим разредима ће се реализовати као први изборни предмет Грађанско васпитање и Верска настава и Информатика као други, и изабрани спорт као обавезан изборни предмет. У свим одељењима старијих разреда биће реализован трећи час физичког васпитања, на коме ће се деца бавити спортом који одаберу. Школа ће поступити по плану и програму, изменама наставног плана и програма које Министарство просвете буде доставило. Већина радника путује до радног места, чиме се отежавају услови за извођење наставе у зимском периоду.

Разредна настава је у потпуности стручно заступљена. Дужих боловања у протеклој школској години није било.

Квалификациона структура кадрова у школи:

Наставно особље

школска спрема

број радника

ССС-Учитељска школа

0

ВШС-Виша педагошка школа

5

ВСС-Факултет

27

Ваннаставно особље:

Директор

1

Стручни сарадници

1

Секретар ( ВСС)

1

Рачунополагач ( ССС)

1

Домар ( КВ радник)

1

Ложач (КВ радник)

1

Спремачица (Основна школа)

11

 

МAТЕРИЈАЛНО- ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ

Од јуна месеца 2008. године редовна настава и пратеће ваннаставне активности одвијају се у новом школском објекту који је завршен, али у целости није опремљен. Кабинети су опремљени основним намештајем (клупе, столице, ормари, школске табле и панои за ученичке радове). Комплетно је опремљена фискултурна сала, делимично кабинети за техничко васпитање и информатику, док ће се према материјалним могућностима наставити опремање наставним средствима остали кабинети.

Од ове школске године стечени су услови за извођење кабинетске наставе за ученике од петог до осмог разреда. Кабинети за извођење наставе за више разреде смештени су на спрату и два (музичко и ликовно васпитање) у приземљу.

Ученици нижих разреда наставу похађају у учионицама које су смештене у приземљу школског објекта. У приземљу се налази и кухиња са рестораном који такође није потпуно опремљен, па ће ученици наставити да купују храну из киоска који је привремено ту лоциран. И у приземљу и на спрату налазе се тоалети за дечаке и де3војчице.

Школа такође поседује и видео надзор свих холова, као и надзор једног дела школског дворишта. Школа поседује и своје озвучење преко кога ће обавештавати ученике о свим активностима рада школе. У школском дворишту обезбеђени су услови за боравак ученика у време одмора. Школско двориште је ограђено, што је посебно значајно због близине Ибарске магистрале и безбедности ученика, односно на њихов безбедан пут до школе. Захваљујући Путевима Србије испред школе, на Ибарској магистрали, постављена је заштитна ограда, обновљена хоризонтална сигнализација и уграђена светлосна сигнализација постављањем семафора и катадиоптера на коловозу испред школе. С обзиром да ће ученици у школу и школско двориште улазити на новоизграђени улаз, асфалтиран је и тај део пута који води у школу и на њему постављен лежећи полицајац. У току извођења наставе улаз према Ибарској магистрали ће се закључавати, а за све потребе користиће се споредни. У школско двориште аутомобилом моћи ће да уђу само запослени у школи, ради безбедности ученика, а за остале паркинг је обезбеђен поред споредног улаза. У школском дворишту изграђена су четири спортска терена, која су ограђена високом заштитном оградом. Озелењено и засађено новим младим садницама школско двориште постало је леп кутак за одмор ученика и запослених, додатно улепшан са дрвеним клупицама и летњом учионицом.

Школски објекат има своје грејање, а пошто је у насељу присутан проблем са снабдевањем водом, школа га је решила снабдевањем из цистерни, за чију контролу је задужен Градски завод за заштиту здравља који узрокује воду и о томе редовно обавештава школу. Они такође контролишу воду и у нашим подручним школама у Врбовну и Лесковцу. Нови школски објекат прикључен је на новоизграђену канализациону мрежу, коју је финансирао град Београд.

Новоизграђени школски објекат, мада не у потпуности опремљен, омогућиће ученицима нормалне услове за рад. За ову школску годину планирано је да се родитељима понуди могућност организовања наставе у продуженом боравку уколико школа добије одобрење од Министарства просвете и од инспекцијских служби, јер је анкета показала велику заинтересованост за овај вид наставе.

Школа у Врбовну има централно грејање на угаљ. Подручна школа у Лесковцу користи пећи на чврсто гориво за грејање. У току 2009/2010. године, уз помоћ Градског секретаријата, у подручним школама урађено је:

  • санација олука и крова
  • замена улазних врата
  • окречене учионице; урађен део фасаде

У подручном одељењу у Врбовну је у текућој години, такође уз помоћ Градског секретаријата урађено:

  • сређен кров и олуци

У свим активностима око организације услова рада у подручним школама, као и у матичној, успостављена је добра сарадња са месним заједницама.

Набавка стручне литературе за наставнике и набавка књига за награде ученицима вршиће се током школске године према финансијским могућностима школе. Набавка најнеопходнијих наставних средстава реализована је на почетку школске године.

 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare