ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

 
   
 
 
 

 

 
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“
7. октобра 219
11564 Степојевац
Број:01-119/18       
Датум:05.03.2018. године
 
            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015,у даљем тексту Закон),Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01-60/18од 08.02.2018. године и Извештаја лица за спровођење поступка јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 01-118/18од 05.03.2018. године,директор Основнe школe „Вук Караџић“ из Степојевца, доноси
О Д Л У К У
о додели уговора
у јавној набавци мале вредности добара – електрична енергија,
за потребе Основнe школe „Вук Караџић“ из Степојевца
 
ЈН бр. 1.1.1/18
 
 
I – Додељује се уговор:
 
понуђачу:ЈП ЕПС Београд, Царице Милице 2, 11000 Београд, број понуде18.01-82609/1-18 од 13.01.2018. године.
 
Образложење:
 
            На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Основнe школe „Вук Караџић“ из Степојевца донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 01-60/18 од 08.02.2018. године, за набавку добара – електрична енергија,oзнака из Општег речника набавки – 09310000, ЈН бр. 1.1.1/18.
 
Конкурсна документација и Позив за подношење понуда објављени су дана 12.02.2018. године на Порталу јавних набавки и сајту наручиоца.
 
 
До истека рока за подношење понуда, 21.02.2018. године, до 12.30 часова, на адресу наручиоца приспела је 1 (једна) понуда следећег понуђача:
 
Ред.
бр.
 
Број и датум понуде
 
Назив или шифра понуђача
                
 
Датум пријема       
 
 
Час пријема
1.
18.01-82609/1-18
од 13.01.2018. год.
ЈП „ЕПС Београд“, Царице Милице 2, 11000 Београд
20.02.2018. год.
09.47
 
Неблаговремених понуда није било.
           
            Након спроведеног поступка отварања понуда, лице за спровођење поступка јавне набавке, одређено Решењем бр. 01-61/18 од 08.02.2018. године, сачинило је Записник о отварању понуда бр. 01-90/18од 21.02.2018. године, а затим је приступило стручној оцени понуда и сачинило Извештај о истом.
                                                                                                                   
У Извештају о стручној оцени понуда бр.01-119/18 од 05.03.2018.године, лице за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовало:
 
II - Подаци о јавној набавци:
 
1. Назив и адреса наручиоца:Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац.
2. Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.1.1/18.
3. Предмет јавне набавке: Набавка добара – eлектрична енергија.
 
4. Ознака и назив из Општег речника набавки: 09310000 -електрична енергија.
5. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.
6. Подаци у финансијском плануза 2018. годину: 421211.
 
7. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.):1.333.333,00 динара.
8. Критеријум за оцењивање понуде: „Најнижа понуђена цена“.
 
 
9. Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом укупном ценом без ПДВ-а (дин), за процењене количине, после отварања понуда:
 
 
1)    ЈП „ЕПС Београд“, Београд, понуђена цена ....................................... 327.217,73дин.
 
·         активна енергија (виша тарифа): 5,79дин.
·         активна енергија (нижа тарифа): 3,67 дин.
·         активна енергија (јединствена тарифа): 5,21 дин.
·         Рок плаћања: 45 (четрдесетпет) дана.
·         Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана.
 
                  
10. Назив понуђача чија је понудаповољна узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр.01-98/17 од 08.03.2017. године:
            
Лице за спровођење поступка јавне набавке је после стручне оцене понуда констатовало да је повољна понуда следећег понуђача:
 
                                                                                             
ЈП „ЕПС Београд“, Царице Милице 2, 11000 Београд
 
те је на основу члана 54. став 12. тачка 5) и члана 105. став 2. тачка 7) Закона предложило наручиоцу да донесе Oдлуку о додели уговора наведеном понуђачу.
 
Укупна вредност уговора за активну електричну енергију је до износа процењене вредности 1.333.333,00 динара без ПДВ-а, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана и рок плаћања 45 (четрдесетпет)дана од дана достављања исправног рачуна наручиоцу. Изабрани понуђачизвршава набавку самостално.
 
 
 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare