ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

Одлука о додели уговора

 
   
 
 
 

 

ОСНОВНА ШКОЛА                                                                  

„ВУК КАРАЏИЋ“

7. октобра 219

11564 Степојевац

Број: 01-566/18

Датум: 26.11.2018. године

 

            На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр. 01-518/18 од 30.10.2018. године и Извештаја комисије за спровођење јавне набавке о стручној оцени понуда бр. 01-565/18 од 26.11.2018. године, директор Основне школе „Вук Караџић“ из Степојевца, доноси

О Д Л У К У

о додели уговора

у поступку јавне набавке мале вредности услуга

  – извођење екскурзије и наставе у природи,

за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Степојевца

 

ЈН бр. 1.2.1/18

 

I – Додељује се уговор:

 

 

Партија 1:

          

Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

v  понуђачу: „MAG PROMET” DOO, Устаничка 189/2, 11000 Београд, број понуде 169/18 од 09.11.2018. године.

Партија 2:

v  понуђачу: COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац, број понуде 2420/2018 од 13.11.2018. године.

Партија 3:

v  понуђачу: COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац, број понуде 2420/2018 од 13.11.2018. године.

Партија 4:

v  понуђачу: COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац, број понуде 2420/2018 од 13.11.2018. године.

Партија 5:

v  понуђачу: COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац, број понуде 2420/2018 од 13.11.2018. године.

Партија 6:

v  понуђачу: OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд, број понуде 1145 од 13.11.2018. године.

Партија 7:

Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

v  понуђачу: COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац, број понуде 2420/2018 од 13.11.2018. године.

Партија 8:

Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

v  понуђачу: OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд, број понуде 1145 од 13.11.2018. године.

Образложење:

 

            На основу Плана јавних набавки за 2018. годину, директор Основне школе „Вук Караџић“ из Степојевца,  донео је Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности, заводни бр. 01-518/18 од 30.10.2018. године, за набавку услуга – извођење екскурзије и наставе у природи, ознака и назив из Општег речника набавки: 63516000 – услуге организације путовања, ЈН бр. 1.2.1/18.

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су дана 06.11.2018. године на Порталу јавних набавки и интернет страни наручиоца.

 

 

До истека рока за подношење понуда, 16.11.2018. године до 09.30 часова, на адресу наручиоца приспелo je 5 (пет) понуда следећих понуђача:

 

Ред.

бр.

 

Број и датум понуде

 

Назив или шифра понуђача

 

 

Датум пријема

 

 

Час пријема

1.

11647

од 09.11.2018. год.

СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Николаја Велимировића 12, 11550 Лазаревац

14.11.2018. год.

10.16

2.

113/1118

од 13.11.2018. год.

Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево

14.11.2018. год.

11.00

3.

1145

од 13.11.2018. год.

OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд

14.11.2018. год.

11.05

4.

2420/2018

од 13.11.2018. год.

COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац

14.11.2018. год.

11.10

5.

169/18

од 09.11.2018. год.

MAG PROMETDOO, Устаничка 189/2, 11000 Београд

14.11.2018. год.

11.45

 

Неблаговремених понуда није било.

 

Након спроведеног поступка отварања понуда, комисија за спровођење поступка јавне набавке, одређена Решењем бр. 01-519/18 од 30.10.2018. године, сачинила је Записник о отварању понуда бр. 01-557/18 од 16.11.2018. године, а затим је приступила стручној оцени понуда и сачинила извештај о истом.

                                                                                                               

У Извештају о стручној оцени понуда бр. 01-565/18 од 26.11.2018. године, комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала:

 

 

II - Подаци о јавној набавци:

 

1.- Назив и адреса наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219 11564 Степојевац.

 

2.- Редни број јавне набавке за текућу годину: 1.2.1/18.

3.- Предмет јавне набавке: Набавка услуга извођење екскурзије и наставе у природи, за потребе Основне школе „Вук Караџић“ из Степојевца, обликована у 8 (осам) партија:

v  Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa;

v  Партија број 2: Једнодевна екскурзија за ученике I разредa;

v  Партија број 3: Једнодевна екскурзија за ученике II разредa;

v  Партија број 4: Једнодевна екскурзија за ученике III разредa;  

v  Партија број 5: Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa;

v  Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике V и  VI разредa;

v  Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa;

v  Партија број 8: Тродневна екскурзија за ученике VIII разредa.

 

4.- Назив из Општег речника набавки: Услуге организације путовања.

5.- Ознака из Општег речника набавки: 63516000.

6.- Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка мале вредности.

7.- Подаци у финансијском плану за 2018. годину: конто – 423911.

 

8.- Процењена вредност јавне набавке без ПДВ-а (дин.): 2.800.000,00 динара:

v  Партија број 1: Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa: 1.338.625,00;

v  Партија број 2: Једнодевна екскурзија за ученике I разредa: 176.625,00;

v  Партија број 3: Једнодевна екскурзија за ученике II разредa: 152.625,00;

v  Партија број 4: Једнодевна екскурзија за ученике III разредa: 158.625,00;

v  Партија број 5: Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa: 164.625,00;

v  Партија број 6: Једнодневна екскурзија за ученике V и  VI разредa: 244.625,00;

v  Партија број 7: Дводневна екскурзија за ученике VII разредa: 258.625,00;

v  Партија број 8: Тродневна екскурзија за ученике VIII разредa: 305.625,00.

 

 

9.- Назив понуђача чије су понуде одбијене, разлози за одбијање и понуђене цене:

 

СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Николаја Велимировића 12, 11550 Лазаревац

Наручилац је конкурсном документацијом, у погледу кадровског капацитета, захтевао да понуђач на дан подношења понуде има минимум 4  (четири) радно ангажованих лица у радном односу или ван радног односа од чега минимум 3 (три) водича са лиценцом туристичког водича.

 Као доказ, тражено је следеће:

 

v  Уверење (лиценца) о положеном стручном испиту за туристичкe водичe издата од стране надлежног министарства – фотокопија.

v  Изјава о кадровском капацитету (Образац XIV).

 

Понуђач је у понуди број 11647 од 09.11.2018. године доставио четири Уверења (лиценце). Приликом анализе је утврђено да је понуђач доставио Уврења за два туристичка водича, Уверење за једног туристичког пратиоца и Уверење број 332-01-147/2011-18 од 15.12.2011. године на ком се помиње следеће: „Уверење о положеном стручном испиту за туристичког пратиоца“ и „положила је 19.05.2011. године стручни испит за туристичког водича.“ Понуђач је достaвио попуњену, потписану и оверену Изјаву о кадровском капацитету (Образац XIV).

 

На основу члана 93. став 1. Закона наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача.

 

У складу са члана 93. став 1. Закона, наручилац је дана 22.11.2018. године упутио Захтев за додатним објашњењем Министарству трговине, туризма и телекомуникација. У Захтеву се наводи следеће:

„Понуђач С.П. „ЛАСТРА“ Д.О.О., Николаја Велимировића 12, 11550 Лазаревац је у понуди доставио, између осталог, за Уверење о положеном стручном испиту за туристичког пратиоца за Д.Ј:

 

v  Д.Ј, рођена ххх године у ххх, Министарства економије и регионалног развоја из Београда, број 332-01-147/2011-18 од 15.12.2011. године.

 

Молимо вас да нам дате информацију да ли Д.Ј. има лиценцу туристичког водича или лиценцу туристичког пратиоца с обзиром на то да се у тексту Уверења помиње и „Уверење о положеном стручном испиту за туристичког пратиоца“ и „положила је 19.05.2011. године стручни испит за туристичког водича.“

 

            Дана 23.11.2018. године наручилац је примио мејл од Министарства трговине, туризма и телекомуникација, а у ком се наводи следеће:

            „У вези са вашим обраћањем, обавештавамо вас да се Д.Ј., рођена ххх у ххх, налази у евиденцији туристичких пратилаца коју води Министарство трговине, туризма и телекомуникациј, број легитимације туристичког пратиоца 118“.

 

            Дакле, понуђач је као доказ кадровског капацитета доставио Уверења за два туристичка водича и два туристичка пратиоца.

 

            Имајући у виду да је наручилац конкурсном документацијом, у погледу кадровског капацитета, захтевао да понуђач на дан подношења понуде има минимум 4  (четири) радно ангажованих лица у радном односу или ван радног односа од чега минимум 3 (три) водича са лиценцом туристичког водича и да је понуђач као доказ кадровског капацитета доставио Уверења за два туристичка водича, понуда је неприхватљива.

 

            На основу члана 106. став 1. тачка 2) Закона, понуда се одбија као неприхватљива.

 

 

Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево

 

 

            Конкурсном документацијом је, за партију број 1, тражено:

 

„СМЕШТАЈ:

 

Смештај у хотелу „Моравица“ или одговарајућем на бази седам пуних пансиона (доручак, ручак, ужина и вечера – класично послуживање). За наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева.“

 

            Понуђач је у понуди број 113/1118 од 13.11.2018. године, понудио смештај у Природном лечилишту „Бањица“.

           

            Имајући у виду да понуђач није понудио смештај који је одговарајући оном који је тражен конкурсном документацијом, понуда је, за партију број 1, неприхватљива.

 

 

На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се, за партију број 1, одбија као неприхватљива.

 

 

OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд

 

 

            Конкурсном документацијом је, за партију број 7, тражено:

 

„СМЕШТАЈ:

 

Смештај у Нишу, у хотелу „Видиковац“ или одговарајућем, на бази једног пуног пансиона (вечера, доручак, ручак – класично послуживање). За наставнике обезбедити једнокреветне и двокреветне собе, а за ученике двокреветне, трокреветне и четворокреветне собе, без помоћних лежајева и лежајева на спрат.

 

            Понуђач је у понуди број 1145 од 13.11.2018. године, понудио смештај у хотелу Rile Men у Нишу.

           

            Имајући у виду да понуђач није понудио смештај који је одговарајући оном који је тражен конкурсном документацијом, понуда је, за партију број 7, неприхватљива.

 

 

На основу члана 106. став 1. тачка 5) Закона, понуда се, за партију број 7, одбија као неприхватљива.

 

 

 

 

v  Понуђенe ценe понуђача чије су понуде одбијене:

 

 

Редни

број

Назив или шифра понуђача

Јединична цена по ученику

без ПДВ-а (дин.)

Јединична цена по ученику

са ПДВ-ом (дин.)

1.     

СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Николаја Велимировића 12, 11550 Лазаревац

Партија број 2: 1.749,18

Партија број 3: 1.397,77

Партија број 4: 2.145,96

Партија број 5: 1.641,10

Партија број 6: 1.950,79

Партија број 7: 7.152,23

Партија број 8: 13.312,00

Партија број 2: 1.860,00

Партија број 3: 1.490,00

Партија број 4: 2.290,00

Партија број 5: 1.730,00

Партија број 6: 2.100,00

Партија број 7: 7.490,00

Партија број 8: 13.750,00

2.     

Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево

Партија број 1: 12.088,33

Партија број 2: 12.255,00

3.     

OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд

Партија број 7: 6.430,00

Партија број 7: 6.660,00

 

 

СП „ЛАСТРА“ Д.О.О., Николаја Велимировића 12, 11550 Лазаревац

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења:

-       партија број 2: мај 2019. године,

-       партија број 3: мај 2019. године,

-       партија број 4: мај 2019. године,

-       партија број 5: мај 2019. године,

-       партија број 6: мај 2019. године,

-       партија број 7: 27/28.05.2019. године,

-       партија број 8: 23/25.04.2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о., Синђелићева 24, 14000 Ваљево

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: март 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд

 

 

Рок важења понуде: 365 (тристашездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: 12/13.05.2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

10.- Критеријум за оцењивање понуде: Најнижа понуђена цена“.

11.- Ранг листа понуђача са понуђеном и најнижом јединичном ценом без ПДВ-а (дин), после отварања понуда:

 

 

      Партија број 1:

 

1)     „MAG PROMET” DOO, Београд............................................................. 17.602,00 дин.

 

Рок важења понуде: 60 (шездесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: март/април 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

      Партија број 2:

 

 

1)    COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац............................................................. 2.173,33 дин.

 

Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

2)    Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. из Ваљева......................................................... 2.520,00 дин.

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

      Партија број 3:

 

1)    COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац............................................................. 1.856,67 дин.

 

Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

2)    Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. из Ваљева........................................................... 2.155,00 дин.

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

      Партија број 4:

 

 

1)    COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац............................................................. 2.145,00 дин.

 

Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

2)    Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. из Ваљева......................................................... 2.640,00 дин.

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

      Партија број 5:

 

 

1)    COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац............................................................... 2.145,00 дин.

 

Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

2)    Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. из Ваљева............................................................ 2.460,00 дин.

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

      Партија број 6:

 

 

1)    OKTOPOD D.O.O., Београд..................................................................... 1.428,33 дин.

 

Рок важења понуде: 365 (тристашездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

2)     Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. из Ваљева....................................................... 1.570,00 дин.

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

3)    COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац..............................................................1.696,67 дин.

 

Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: мај 2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

      Партија број 7:

 

 

1)    COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац............................................................. 6.812,50 дин.

 

Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: 27/28.05.2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

2)    Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. из Ваљева............................................................ 8.540,00 дин.

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: 27/28.05.2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

      Партија број 8:

 

 

1)    OKTOPOD D.O.O., Београд..................................................................... 11.523,33 дин.

 

Рок важења понуде: 365 (тристашездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: 23/25.04.2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

2)    COSMOPOLIS DOO, Аранђеловац....................................................... 13.157,50 дин.

 

Рок важења понуде: 65 (шездесетпет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: 23/25.04.2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

3)    Д.Т.У.Т. Балканик д.о.о. из Ваљева..................................................... 13.640,00 дин.

 

Рок важења понуде: 180 (стоосамдесет) дана од дана отварања понуда.

Датум извршења: 23/25.04.2019. године.

Рок плаћања: у месечним ратама (последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају  услуге  и  утврђеног процента смањења цене према структури цене).

 

 

12.- Назив понуђача чије су понуде најповољније узимајући у обзир Извештај о стручној оцени понуда бр. 565/18 од 26.11.2018. године.

 

Комисија за спровођење поступка јавне набавке је, после стручне оцене понуда, констатовала да је повољна понуда следећег понуђача:

 

 

 

 

 

Партија број 1

 

Уговор се додељује на основу члана 107. став 4. Закона (Наручилац може доделити уговор понуђачу чија понуда садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке ако није већа од упоредиве тржишне цене и ако су понуђене цене у свим одговарајућим понудама веће од процењене вредности јавне набавке.).

 

Ø „MAG PROMET” DOO, Устаничка 189/2, 11000 Београд

 

Јединична цена по ученику за услугу – Настава у природи за ученике I, II, III и IV разредa износи 17.602,00 динара без ПДВ-а, односно 17.690,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 60 (шездесет) дана, датум извршења је март/април 2019. године и рок плаћања је у месечним ратама (Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и  утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

Партија број 2

 

 

Ø COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац

 

Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике I разредa износи 2.173,33 динара без ПДВ-а, односно 2.200,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 65 (шездесетпет) дана, датум извршења је мај 2019. године године и рок плаћања је у месечним ратама (Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и  утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

Партија број 3

 

Ø COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац

 

Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике II разредa износи 1.856,67 динара без ПДВ-а, односно 1.895,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 65 (шездесетпет) дана, датум извршења је мај 2019. године године и рок плаћања је у месечним ратама (Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и  утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

 

Партија број 4

 

Ø COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац

 

Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике III разредa износи 2.145,00 динара без ПДВ-а, односно 2.195,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 65 (шездесетпет) дана, датум извршења је мај 2019. године године и рок плаћања је у месечним ратама (Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и  утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

Партија број 5

 

Ø COSMOPOLIS DOO, Ђурђевданска 1/10, 34300 Аранђеловац

 

Јединична цена по ученику за услугу – Једнодевна екскурзија за ученике IV разредa износи 2.145,00 динара без ПДВ-а, односно 2.195,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 65 (шездесетпет) дана, датум извршења је мај 2019. године године и рок плаћања је у месечним ратама (Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и  утврђеног процента смањења цене према структури цене). Изабрани понуђач извршава набавку самостално.

 

 

Партија број 6

 

Ø  OKTOPOD D.O.O., Бојанска 7, 11000 Београд

 

Јединична цена по ученику за услугу – Једнодневна екскурзија за ученике V и  VI разредa износи 1.428,33 динара без ПДВ-а, односно 1.520,00 динара са ПДВ-ом, рок важења понуде је 365 (тристашездесетпет) дана, датум извршења је мај 2019. године године и рок плаћања је у месечним ратама (Последња рата плаћа се у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана испостављања фактуре, а према Извештају комисије за примопредају услуге и 


 
 
   
 
Copyright© 2012
design by Normareclamare