ОШ "ВУК КАРАЏИЋ"
 
   
   

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
   
 
 
 

  

 

ОСНОВНА ШКОЛА

„ВУК КАРАЏИЋ“

7. октобра 219

                            11564 Степојевац

 

 

 КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА

 - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА -

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

 

ЈН бр. 1.1.1/16

 

 

 

 

Фебруар - 2016. године

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.1/16, деловодни број 01-49/16 од 12.02.2016. године и Решења о именовању Лица за спровођење поступка јавне набавке мале вредности број 1.1.1/16, деловодни број 01-50/16 од 12.02.2016. године припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности добара – електрична енергија

ЈН бр. 1.1.1/16

Конкурсна документација садржи:

Поглавље

Назив поглавља

Страна

I

Општи подаци о јавној набавци

3

II

Подаци о предмету јавне набавке

4

 

         III

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и сл.

4

IV

Техничка документација и планови

11

         V

Услови за учешће у поступку јавне набавке из члaна 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова

12

VI

Упутство понуђачима како да сачине понуду

16

VII

Образац понуде

26

VIII

Модел уговора

32

IX

Образац трошкова припреме понуде

40

X

Образац изјаве о независној понуди

41

XI

Модел меничног овлашћења

42

XII

Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења

43

XIII

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона

44

XIV

Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 2. Закона

46

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

 

1. Подаци о наручиоцу

·         Назив: Основна школа „Вук Караџић“

·         Адреса: 7. октобра 219, 11564 Степојевац

·         ПИБ: 101130442

·         Матични број: 07020821

 

·         Сајт: osvukkaradzicstepojevac.edu.rs

 

2. Категорија наручиоца: Просвета.

 

3. Врста поступка јавне набавке:

 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, Законом о енергетици („Службени гласник РС“, бр. 145/2014), Правилима о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр.55/2008) и изменама и допунама Правила о раду преносног система („Службени гласник РС“, бр. 3/2012) и Уредбом  о условима испоруке и снабдевања електричном  енергијом  („Службени гласник РС“, бр. 63/2013) и Правилима о раду тржишта електричне енергије („Службени гласник РС“, 120/2012) као и са свим другим важећима законским и подзаконским прописима који регулишу снабдевање предметног добра.

 

4. Предмет јавне набавке:

 

Предмет јавне набавке број 1.1.1/16 су добра - електрична енергија за потребе Основне школе „Вук Караџић“ - Степојевац.

                                                                                                                                                       

5. Циљ поступка:

 

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

 

 

6. Начин преузимања конкурсне документације:

 

Конкурсна документација се може преузети са Портала јавних набавки и сајта наручиоца. 

 

7. Контакт лице:

·         Драгомир Крстовић, дипл. инж. електр., службеник за јавне набавке

·         Е-mail адреса: office@kgbnabavke.rs

·         Факс: 011/3470-519

 

 

II - ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

1. Предмет јавне набавке

·         Предмет јавне набавке број 1.1.1/16 су добра – електрична енергија за потребе Основне школе „Вук Караџић“ - Степојевац.

·         Oзнака и назив из Општег речника набавки: 0931000 - електрична енергија.

2. Партије: Јавна набавка није обликована по партијама.

 

III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, И СЛ.

 

3.1.       Предмет јавне набавке су добра електрична енергија.

 

3.2.       Понуђена добра морају у потпуности одговарати техничким карактеристикама које су дефинисане документом Правила о раду тржишта („Службени гласник РС“, број 120/2012).

 

3.3.       Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене просечне потрошње наручиоца, на местима примопредаје током испоруке.

 

3.4.       Врста и ниво квалитета испоруке електричне енергије мора бити у складу са Правилима о раду преносног система и Изменама и допунама Правила о раду преносног система (''Службени гласник РС'', бр. 3/2012), Правилима о раду дистрибутивног система и Уредбом о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (''Службени гласник РС'', бр. 63/2013).

 

3.5.       Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања.

 

3.6.       Оквирни обим динамике испоруке треба да буде аналоган распореду утрошка електричне енергије за период јануар 2015. децембар 2015. године из табела које су саставни део конкурсне документације.

 

3.7.       Понуђач је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје наручиоцу.

 

3.8.       Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета мора се вршити у потпуности у складу са одредбама докумената из тачке 3.4. овог поглавља конкурсне документације.

 

3.9.       Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h сваког дана на период од 12 месеци, почев од дана закључења уговора.

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 h            сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци од дана промене снабдевача.

3.10.   Место испоруке су мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и категорији широке потрошње, према табели датој у поглављу IV конкурсне документације.     

3.11. Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

·         Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца прикључен и

·         Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

Планирана потрошња за 2016. годину по мерним местима

(на основу потрошње по месецима у 2015. години)

 

Мерно место 1: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобар 219, 11564 Степојевац

ЕДБ: 0717122951

Број бројила: 12612

Категорија потрошње: ниски напон - ДТ

                         Месец

Виша тарифа (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена

тарифа (ЈТ)

(kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

3.304

1.452

0

4.756

199,00

Фебруар

3.611

1.407

0

5.018

199,00

Март

3.783

1.580

0

5.363

199,00

Април

2.836

1.420

0

4.256

199,00

Мај

2.018

1.063

0

3.081

199,00

Јун

1.723

977

0

2.700

199,00

Јул

1.968

1.080

0

3.048

199,00

Август

1.798

896

0

2.694

199,00

Септембар

1.815

874

0

2.689

199,00

Октобар

3.993

1.699

0

5.692

199,00

Новембар

3.998

1.702

0

5.700

199,00

Децембар

3.999

1.709

0

5.708

199,00

УКУПНО:

34.846

15.859

0

50.705

 

 

 

Мерно место 2: Основна школа „Вук Караџић“, Врбовно б.б., 11564 Врбовно

ЕДБ: 0717090603

Број бројила: 6101782

Категорија потрошње: широка потрошња - ЈТ

                         Месец

Виша тарифа (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена

тарифа (ЈТ)

(kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

0

0

273

273

17,25

Фебруар

0

0

123

123

17,25

Март

0

0

300

300

17,25

Април

0

0

119

119

17,25

Мај

0

0

66

66

17,25

Јун

0

0

44

44

17,25

Јул

0

0

57

57

17,25

Август

0

0

61

61

17,25

Септембар

0

0

46

46

17,25

Октобар

0

0

51

51

17,25

Новембар

0

0

53

53

17,25

Децембар

0

0

56

56

17,25

УКУПНО:

0

0

1.249

1.249

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерно место 3: Основна школа „Вук Караџић“, Лесковац  б.б., 11564 Лесковац

ЕДБ: 0717090734

Број бројила: 3377

Категорија потрошње: широка потрошња - ЈТ

                         Месец

Виша тарифа (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена

тарифа (ЈТ)

(kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

0

0

187

187

17,25

Фебруар

0

0

248

248

17,25

Март

0

0

0

0

17,25

Април

0

0

67

67

17,25

Мај

0

0

0

0

17,25

Јун

0

0

0

0

17,25

Јул

0

0

0

0

17,25

Август

0

0

143

143

17,25

Септембар

0

0

92

92

17,25

Октобар

0

0

94

94

17,25

Новембар

0

0

97

97

17,25

Децембар

0

0

101

101

17,25

УКУПНО:

0

0

1.029

1.029

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерно место 4: Основна школа „Вук Караџић“ – Стара школа, 7. октобар 219, 11564 Степојевац

ЕДБ: 0717093159

Број бројила: 100683938

Категорија потрошње: широка потрошња - ЈТ

                         Месец

Виша тарифа (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена

тарифа (ЈТ)

(kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

0

0

0

0

17,25

Фебруар

0

0

0

0

17,25

Март

0

0

0

0

17,25

Април

0

0

0

0

17,25

Мај

0

0

0

0

17,25

Јун

0

0

0

0

17,25

Јул

0

0

0

0

17,25

Август

0

0

0

0

17,25

Септембар

0

0

0

0

17,25

Октобар

0

0

0

0

17,25

Новембар

0

0

0

0

17,25

Децембар

0

0

0

0

17,25

УКУПНО:

0

0

0

0

17,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерно место 5: Основна школа „Вук Караџић“ – ђачка кухиња, 7. октобра 219, 11564 Степојевац

ЕДБ: 0717093028

Број бројила: 296960

Категорија потрошње: широка потрошња - ЈТ

                         Месец

Виша тарифа (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена

тарифа (ЈТ)

(kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

0

0

0

0

17,25

Фебруар

0

0

0

0

17,25

Март

0

0

0

0

17,25

Април

0

0

0

0

17,25

Мај

0

0

0

0

17,25

Јун

0

0

0

0

17,25

Јул

0

0

0

0

17,25

Август

0

0

0

0

17,25

Септембар

0

0

0

0

17,25

Октобар

0

0

0

0

17,25

Новембар

0

0

0

0

17,25

Децембар

0

0

0

0

17,25

УКУПНО:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерно место 6: Основна школа „Вук Караџић“ – хидрофор, 7. октобра 219,  11564 Степојевац

ЕДБ: 0717093049

Број бројила: 52560

Категорија потрошње: широка потрошња - ЈТ

                         Месец

Виша тарифа (ВТ) (kWh)

Нижа тарифа (НТ) (kWh)

Јединствена

тарифа (ЈТ)

(kWh)

 

Укупно

 (kWh)

Одобрена снага

(kW)

1

2

3

4

5 (2+3+4)

6

Јануар

0

0

0

0

17,25

Фебруар

0

0

0

0

17,25

Март

0

0

0

0

17,25

Април

0

0

0

0

17,25

Мај

0

0

0

0

17,25

Јун

0

0

0

0

17,25

Јул

0

0

0

0

17,25

Август

0

0

0

0

17,25

Септембар

0

0

0

0

17,25

Октобар

0

0

0

0

17,25

Новембар

0

0

0

0

17,25

Децембар

0

0

0

0

17,25

УКУПНО:

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укупно планирана потрошња у 2016. години

 

Виша тарифа

 (kWh)

Нижа тарифа

(kWh)

Јединствена

тарифа

(kWh)

Укупно

 (kWh)

1

2

3

4

34.846

15.859

2.278

52.983

 

 

Место примопредаје: унутар електроенергетског система Републике Србије у објекте Основне школе „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац .

 

               

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

У табели у наставку дат је преглед свих мерних места наручиоца са потребним подацима о сваком мерном месту.

Преглед мерних места наручиоца

 

Ред.

бр.

Локација мерног места

Адреса мерног места

 

ЕД број

 

Број

бројила

 

Категорија потрошње

Одобрена снага

(kW)

 

1.

Основна школа „Вук Караџић“

7. октобра, 219

11564 Степојевац

 

0717122951

 

12612

ниски напон

ДТ

 

199,00

            

               2.

Основна школа „Вук Караџић“

Врбовно б.б.

11564 Врбовно

 

0717090603

 

6101782

широка потрошња ЈТ

 

17,25

     

              3.

Основна школа „Вук Караџић“

Лесковац б.б.

11564 Лесковац

 

0717090734

 

3377

широка потрошња ЈТ

 

17,25

 

 

4.

Основна школа „Вук Караџић“ – стара школа

7. октобра 219

11564 Степојевац

 

0717093159

 

100683938

широка потрошња ЈТ

 

17,25

6.6.                  

5.

Основна школа „Вук Караџић“ – ђачка кухиња

7. октобра 219

11564 Степојевац

 

0717093028

 

296960

широка потрошња ЈТ

 

17,25

6.6.                  

6.

Основна школа „Вук Караџић“ –хидрофор

7. октобра 219

11564 Степојевац

 

0717093049

 

52560

широка потрошња ЈТ

 

17,25

 

 

 

 

V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

 

1.      УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА

 

1.1.            Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то:

 

1)      Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

 

2)      Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

 

 

4)   Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

 

5)   Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) Лиценцу за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште;

 

6)   Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

 

 

1.2.            Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чланом 76. Закона, и то:

 

1)      Да располаже неопходним пословним капацитетом, односно да је као активан учесник на тржишту електричне енергије, у било ком периоду из претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту, што доказује потврдом Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.

 

1.3.            Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тачеке од 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

 

1.4.            Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачке од 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

 

 

2.      УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

 

 

1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве понуђача (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу XIII), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона доказује  Лиценцом за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије.

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу XIII), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

 

Понуђач је дужан да без одлагања писано обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

 

Напомена:

 

Уколико се наручилац определи да се испуњеност свих или појединих услова не доказује изјавом, понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин:

 

1)      Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона –

 

Доказ:

 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда).

 

 

2)      Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона

 

 Доказ:

 

 Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

 

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

 

 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона –

 

 Доказ:

 

 Уверење Пореске управе министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

 

Доказ не може бити старији од 2 (два) месеца пре отварања понуда.

 

 

5)      Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона –

 

 Доказ:

 

Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју понуђач доставља у виду неоверене копије. Дозвола мора бити важећа.

 

 

6)      Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

 

Доказ:

 

Образац XIV.

 

 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, с тим да је дужан да у пропратном акту наведе који су то докази и да наведе интернет страницу надлежног органа са потребним детаљима из којих се недвосмислено може приступити траженом доказу.

 

 

7) За доказивање испуњености додатних услова из члана 76. Закона, понуђач доказује достављањем Потврде (уверења) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту.

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив, адресу понуђача, име, презиме и телефон особе за контакт. Омот (коверта) на предњој страни мора имати заводни печат и број понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац, ,,Понуда за јавну набавку добара - електричне енергије, ЈН бр. 1.1.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.02.2016. године до 12:30 часова без обзира на начин на који се доставља.

Јавно отварање понуда биће истог дана 26.02.2016. године у 13:00 часова у канцеларији секретара школе, на адреси: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац. Отварање понуда је јавно и истом могу присуствовати сва заинтересована лица, а само овлашћени представници понуђача, који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Лицу за спровођење поступка јавне набавке, могу активно учествовати у поступку отварања понуда.

 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и време пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

                    Понуда мора да садржи:

·         Изјаву понуђача из поглавља XIII, попуњена, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом  о испуњавању услова из члана 75. став 1 тачке 1) – 4) Закона о јавним набавкама (и изјаву подизвођача уколико их има ) или доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона (уколико понуђач не достави изјаву);

 

·         Лиценца за снабдевање електричном енергијом, коју је издала Агенција за енергетику или адекватан документ предвиђен прописима државе у којој страни понуђач има седиште, коју доставља у виду неоверене копије;

 

·         Потврда (уверење) Оператора преносног система да је понуђач активан учесник на тржишту електричне енергије, односно да је у било ком периоду у претходне три године до дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке, обавио минимално једну трансакцију електричне енергије са другим учесником на тржишту (неоверена копија);

·         Образац понуде попуњен и потписан од стране овлашћеног лица понуђача и оверен   печатом (поглавље VII);

 

·         Попуњен, потписан и печатом оверен Образац структуре цене (поглавље VII-6);

 

·         Модел уговора, попуњен, потписан од стране овлашћеног лица и оверен печатом чиме понуђач потврђује да прихвата услове из модела уговора (поглавље VIII);

 

·         Попуњен, потписан и оверен образац трошкова припреме понуде - није обавезан (поглавље IX);

 

·         Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица  (поглавље X);

 

·         Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве о давању средстава финансијског обезбеђења (поглавље XII);

 

·         Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама  (поглавље XIV);

 

·         Понуђач је дужан да уз понуду достави и Изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног лица понуђача и оверену печатом, којом се обавезује да ће, уколико му буде додељен уговор о јавној набавци, поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању уговора закључити:

-          Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат наручиоца прикључен и

-          Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ:

Ова јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац, са назнаком:

Измена понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

Опозив понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/16 - НЕ ОТВАРАТИ” или

 Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – електрична енергија, ЈН бр. 1.1.1/16 - НЕ  ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља  XIII).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. Тачке од 1) до 2) Закона и то:

·         податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

·         опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља XIII).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену електричну енергију који садржи број набавке и број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије. Рачун се формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски период.

 

 

Наручилац ће плаћање вршити месечно, за претходни месец, а по пријему исправне фактуре за испоручену електричну енергију, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна. Не може се понудити авансно плаћање, односно понуда понуђача који понуди авансно плаћање биће одбијена као неприхватљива.

 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Понуђач је дужан да гарантује квалитетну, поуздану и сигурну испоруку електричне енергије.

 

9.3. Захтев у погледу рока и места  испоруке добара

Понуђач је у обавези да испоруку електричне енергије изврши на мерна места наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и категорији широке потрошње, у свему према подацима датим у табели у поглављу IV конкурсне документације.

 

Испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00 часова сваког дана на период од 12 месеци, почев од дана закључења уговора, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора.

 

У случају промене снабдевача, испорука добара ће се вршити непрекидно од 00:00 h до 24:00h сваког дана од дана завршетка законске процедуре промене снабдевача (очитавањем бројила), у периоду од 12 (дванаест) месеци, односно најдуже до искоришћења уговореног износа, уколико се исти искористи пре истека рока од 12 (дванаест)  месеци од дана закључења уговора.

 

 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 (шездесет) календарских дана од дана отварања понуда.

 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. Уколико понуђач понуди краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

 

9.5. Други захтеви

Понуђач је дужан да уз понуду достави изјаву на свом меморандуму, потписану од стране одговорног – овлашћеног лица и оверену печатом којом се обавезује да ће уколико му буде додељен Уговор у предметном поступку јавне набавке поступити у складу са чланом 188. став 3. Закона о енергетици, односно да ће одмах по потписивању Уговора закључити:

1.      Уговор о приступу систему са оператором система на који је објекат крајњег купца прикључен;

2.      Уговор којим преузима балансну одговорност за места примопредаје крајњег купца.

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Цену је потребно изразити нумерички са две децимале.

У понуђену цену су укључени трошкови балансирања а нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, као ни трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије.

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену електричну енергију и примењиваће се на обрачунске величине за тарифне ставове за места примопредаја наручиоца, добијене од оператера дистрибутивног система.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавју као производ укупно измерене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије изражене у дин / kWh а која  се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.

Цена је фиксна и не може се повећавати., осим за трошкове који су регулисани Законом о енергетици, уз достављање одговарајућих доказа.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија у обавези је да приликом потписивања уговора достави на име гаранције за добро извршење посла бланко сопствену меницу на износ 10% укупне вредности уговора без урачунатог ПДВ-а и да иста има важност трајања 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење уговорене обавезе. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење писмо. Уз меницу мора бити достављена копија захтева за регистрацију менице, оверена од стране пословне банке понуђача, и копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу писму.

 

 

Уколико се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла мора да се продужи за исти број дана за који ће бити продужен рок. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова.

 

Уколико понуђач не достави тражено средство обезбеђења у моменту закључења уговора, уговор неће бити закључен, обзиром да ће наручилац поништити одлуку о додели уговора и уговор може да додели првом следећем најповољнијем понуђачу. Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив наручиоца.

 

Наручилац ће меницу вратити по истеку наведеног рока, на писани захтев понуђача.

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије давање информације која би значила поведу поверљивости података добијених у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и податке о поднетим понудама до отварања понуда.

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени податак у документу, поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведни начин.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац, електронске поште на e-mail: office@kgbnabavke.rs или факсом на број 011/3470-519, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана.

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 1.1.1/16”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

 

16. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

 

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношењ понуда. Доказ може бити:

 

1)      правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2)      исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

 

3)      исправа о наплаћеној уговорној казни;

4)      рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

 

5)      извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

 

6)      изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7)      доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача,

8)      други одговарајући доказ премерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

 

 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, најповољнија понуда биће изабрана жребањем („извлачењем из шешира“).

 

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави Изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права. Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са повратницом на адресу: Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац, електронском поштом на e-mail: office@kgbnabavke.rs, факсом на број 011/3470-519, радним данима (понедељак – петак) у времену од 08:00 – 15:00 часова. Захтев који пристигне ван радног времена сматраће се да је пристигао првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева.

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става 3. ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 (пет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева из става 3. и 4. ове тачке, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број 1.1.1, сврха: Такса за ЗЗП; Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац, јавна набавка број 1.1.1, корисник: Буџет Републике Србије), Шифра плаћања: 153 или 253.

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138. - 167. Закона.

 

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац је дужан да Уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из чл. 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

 

VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

 

Понуда бр. ________________ од ________________за јавну набавку добара - електричне енергије за потребе Основне школе „Вук Караџић“ - Степојевац, ЈН број 1.1.1/16.

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

Назив понуђача:

 

 

 

Адреса понуђача:

 

 

 

Матични број понуђача:

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-mail):

 

 

Телефон:

 

 

 

Телефакс:

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ

 

А) САМОСТАЛНО

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

 

Напомена:

 Заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача.

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

           

1)

 

Назив подизвођача:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

2)

Назив подизвођача:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

 

Име особе за контакт:

 

 

 

Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

2)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

3)

Назив учесника у заједничкој понуди:

 

 

Адреса:

 

 

Матични број:

 

 

Порески идентификациони број:

 

 

Име особе за контакт:

 

 

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ДОБРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, ЈН број 1.1.1/16

 

 

Опис предмета јавне набавке:

 

Потпуно снабдевање електричном енергијом

Рок и начин плаћања:

У року од 45 (четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна, уплатом на рачун понуђача на основу рачуна за испоручену електричну енергију

Рок важења понуде:

-          не може бити краћи од 60 (шездесет) дана

 ____ дана од дана јавног отварања понудa

 

Период испоруке:

 

период од 12 месеци, почев од дана закључења уговора.

 

 

 

 

Предмет набавке

 

 

Јединица

мере

 

Укупна количина

 

Јединична цена без ПДВ-а

(дин.)

1

2

3

4

Активна енергија

-          нижа тарифа

kWh

15.859

 

Активна енергија

-          виша тарифа

kWh

34.846

 

Активна енергија

-          јединствена тарифа

kWh

2.278

 

 

Колона 4 (јединична цена без ПДВ-а) - нису урачунати трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије, трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије и акциза за утрошену електричну енергију.

Начин испоруке електричне енергије

·         Врста продаје: стална, гарантована и одређена на основу остварене потрошње наручиоца, на местима примопредаје током периода снабдевања.

 

 

·         Количина електричне енергије одређиваће се на основу остварене потрошње наручиоца на местима примопредаје током периода снабдевања.

·         Оквирни обим динамике испоруке: према планираној потрошњи за 2016. годину (на основу утрошка електричне енергије за период јануар – децембар 2015. године) из табела које су саставни део конкурсне документације.

 

·        Период испоруке: 12 (дванаест) месеци од дана закључења Уговора.  

 

 

Прилог обрасца понуде:  Образац структуре цена (Поглавље VII-тачка 6).

 

 

 

Датум:___________________                                        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

 

М. П.

 

Напоменa:

 

 Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

 

 

 

6) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА  

1.      Јединична цена kWh за сва места примопредаје.

 

Предмет набавке

 

Укупна процењена количина

(kWh)

Јединична цена

без  ПДВ-а (дин.)

 

Укупна цена  без ПДВ-а (дин.)

Јединична цена

са ПДВ-ом (дин.)

Укупна цена са ПДВ-ом (дин.)

1

2

3

4

5

6

Активна енергија

 (НТ)

15.859

 

 

 

 

 

 

 

 

Активна енергија

 (ВТ)

34.846

 

 

 

 

Активна енергија

 (ЈТ)

2.278

 

 

 

 

УКУПНО:

 

 

 

 

Упутство о попуњавању обрасца:

 

 

          У колони 3 - уписати јединичну цену без ПДВ- а;

 

          У колони 4 - уписати укупну цену без ПДВ-а, за процењене количине;

 

          У колони 5 - уписати јединичну цену са ПДВ-ом;

 

          У колони 6 - уписати укупну цену са ПДВ-ом, за процењене количине,

          У ред УКУПНО сабрати колоне 4 и 6.

 

Јединична цена kWh обухвата цену испоручене електричне енергије, трошак балансирања и све остале зависне трошкове.

2.      Трошкови приступа систему за дистрибуцију електричне енергије: Према важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије (у периоду обрачуна), на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије;

 

3.      Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије: У складу са одлукама Владе Републике Србије о мерама подстицања за повлашћене произвођаче електричне енергије.

 

4.      Aкцизе за утрошену електричну енергију: Основица за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике.

 

                       Датум:___________                          М.П.                                     Понуђач

                                                                                                           _______________________

Напомена:

Понуђену јединачну цену исказати на две децимале.

Сагласност на примену начина обрачуна наведених у тачкама 2. 3. и 4. овог образца верификује понуђач својим потписом на овом обрасцу.

 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА

 

Модел уговора попунити, потписати и оверити печатом!

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА Електричне енергије  

 

 

Закључен између уговорних страна:

 

 

 

1.      Основна школа „Вук Караџић“, 7. октобра 219, 11564 Степојевац, матични број: 07020821, ПИБ: 101130442, рачун број: 840 -1732660 – 87 код Управе за трезор, коју заступа директор Верица Анђелић, у даљем тексту Наручилац.

 

 

2. Пун назив продавца-испоручиоца _____________________________, из ____________________,

 

ул._______________________бр. _____, матични број _____________, ПИБ ________________, рачун бр. ____________________ код пословне банке _________________________, кога заступа _____________________________________, у даљем тексту Испоручилац.

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем, односно понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор у складу са споразумом из дела V конкурсне документације.

 

 

Члан 1.

 

Уговорне стране констатују да је Наручилац Одлуком о додели уговора број _______ од _____2016. године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку добара Основној школи „Вук Караџић“ из Степојевца , по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности број 1.1.1/16.

 

 

Предмет Уговора

 

Члан 2.

 

Предмет уговора је потпуно снабдевање електричном енергијом, са балансном одговорношћу, Основне школе „Вук Караџић“ - Степојевац у складу са конкурсном документацијом и по спецификацији усвојене понуде Испоручиоца број ______ од ________2016. године, која чини саставни део Уговора.

 

Вредност добара - цена

Члан 3.

 

Уговорне стране утврђују да јединична цена активне енергије – нижа тарифа износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, јединична цена активне енергије – виша тарифа износи ______________  динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, јединична цена активне енергије – јединствена тарифа износи ______________  динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.

Укупна цена активне енергије – нижа тарифа износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, укупна цена активне енергије – виша тарифа износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, укупна цена активне енергије – јединствена тарифа износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.  

Укупна цена активне енергије ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом, на основу јединичних цена из усвојене понуде Испоручиоца број _______ од _______2016. године.

У цену испоруке урачуната је цена електричнe енергије, трошак балансирања, без акцизе за утрошену електричну енергију, трошкова услуге приступа и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије и трошкова накнаде за подстицај повлашћених произвођача.

Трошкови приступа дистрибутивном систему електричне енергије ће се обрачунавати у складу са важећим Одлукама о цени приступа систему за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју Привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије а на које је прибављена сагласност Агенције за енергетику Републике Србије и које су објављене у Службеном гласнику Републике Србије. Трошкови из наведених одлука ће бити саставни део рачуна за испоручену елелктричну енергију и примењиваће се на обрачуснке величине за тарифне ставове за места примопредаја купца, добијене од оператора дистрибутивног система.

Трошкови накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије се обрачунавају као производ укупно измирене активне електричне енергије у обрачунском периоду изражене у kWh и висине накнаде за подстицај повлашћених произвођача електричне енергије, изражене у дин/kWh а која се примењује у складу са одлукама Владе Републике Србије.

Основица за обрачун акцизе на електричну енергију чини цена електричне енергије у коју се урачунавају сви трошкови који су директно везани за испоручену електричну енергију, а у складу са законом којим се уређује област енергетике.

 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и може се мењати током трајања овог Уговора само у односу на трошкове који су дефинисани Законом и подзаконским прописима уз достављање одговарајућих доказа, уз претходну писану сагласност Наручиоца добара и то Анексом овог уговора.

 

 

Услови и начин плаћања

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши најкасније у року од 45

 

(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема исправног рачуна, који се формира на основу документа о очитавању утрошка електричне енергије којим Наручилац и Испоручилац потврђују испоручене количине електричне енергије за одређени обрачунски период.

 

Испоручилац је у обавези да достави Наручиоцу исправну фактуру у текућем месецу за електричну енергију испоручену у претходном месецу, која мора да садржи у себи исказану цену испоручене електричне енергије, податке о обрачунском периоду, као и накнаде прописане законом (трошкови приступа систему за пренос и дистрибуцију електричне енергије и накнада за подстицај повлашћених произвођача), порезе и остале обавезе или информације из члана 144. Закона о енергетици. Све достављене фактуре морају у свом садржају имати број и датум закљученог Уговора о испоруци електричне енергије.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% од укупне вредности првобитно закљученог уговора, при чему укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од вредности из члана 39. став 1. Закона.

 

 

 

Место и начин испоруке добара

Члан 5.

 

Место испоруке добара су мерна места Наручиоца прикључена на дистрибутивни систем у категорији потрошње на ниском напону и категорији широке потрошње електричне енергије.

Количина електричне енергије одређиваће се по основу остварене потрошње Наручиоца на месту примопредаје током периода снабдевања. Испорука је стална и гарантована на годишњем нивоу.

Испоручилац је комплетно балансно одговоран (100%) за свако место примопредаје Наручиоцу Испоручилац сноси све ризике, као и све припадајуће и зависне трошкове у вези са преносом и испоруком електричне енергије до места испоруке.

 

 

Преглед мерних места наручиоца

 

 

Ред.

бр.

Локација мерног места

Адреса мерног места

 

ЕД број

 

Број

бројила

 

Категорија потрошње

Одобрена снага

(kW)

 

1.

Основна школа „Вук Караџић“

7. октобра, 219

11564 Степојевац